Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene begripsbepaling
De StudieDokter: De StudieDokter Studiebegeleiding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr: 66292050
De contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie De StudieDokter een overeenkomst sluit, in de regel: de ouders/verzorgers van de leerling of cursist of de leerling of cursist zelf, de werkgever van een cursist of cursist zelf. De leerling of cursist: ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van De StudieDokter wordt ingeschreven voor ondersteuning in basisonderwijs of voortgezet onderwijs (waarbij aangetekend dat de leerling of cursist en de contractant ook dezelfde kunnen zijn). De cursist: ieder natuurlijk persoon die voor de diensten van De StudieDokter wordt ingeschreven voor ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal (waarbij aangetekend dat de cursist en de contractant ook dezelfde kunnen zijn). Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen De StudieDokter en de contractant tot stand komt. De tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op www.studiedokter.nl vermelde prijzen voor de diverse door De StudieDokter aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd, tenzij anders vermeld.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door ondertekening van de overeenkomst. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur. Het cursusgeld/ondersteuning/huiswerkbegeleiding wordt per maand berekend. Eventuele (factuur)klachten kunnen per mail ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan. Alle relevante informatie met betrekking tot De StudieDokter en de af te nemen Diensten, alsmede de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de StudieDokter website, alsmede in andere door De StudieDokter uitgegeven Dienst omschrijvingen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van de Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en de tarieven en de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. De StudieDokter is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor contractant toegankelijk te houden. Contractant staat er voor in dat hij in verband met de overeenkomst alle door De StudieDokter gevraagde informatie volledig en naar waarheid heeft verstrekt.

Artikel 3: Afmelden en annuleren
Als de leerling of cursist niet in staat is om aanwezig te zijn bij een les, dan dient dat minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld bij De StudieDokter. Als er minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd en het betreft een privéles, dan zal de docent proberen die les naar een ander moment te verzetten. Als een les van de kant van de leerling of cursist afgezegd wordt binnen 24 uur voor de les, wordt deze les toch in rekening gebracht. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, wordt de les niet in rekening gebracht.

Artikel 4: Tarieven en betaling
De tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven vermeld op www.studiedokter.nl.
Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting is geen BTW verschuldigd. De contractant is aan De StudieDokter het tarief voor de door de leerling of cursist gevolgde dienst verschuldigd. Het opmaken van de factuur geschiedt aan het einde van de maand en worden aan de contractant verstuurd. De factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal De StudieDokter een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ad € 15 bij de eerste herinnering zullen aan de contractant in rekening gebracht worden. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan De StudieDokter kenbaar te worden gemaakt per mail, tenzij de contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Indien contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is het De StudieDokter toegestaan de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

Artikel 5: Openingstijden, vakanties en feestdagen
De lestijden worden in onderling overleg vastgesteld. Vakanties en feestdagen: In de kleine vakanties (2 weken) blijft De StudieDokter open en verwachten we dat de leerling of cursist de lessen volgt. In onderling overleg kunnen lestijden en/of het aantal lessen aangepast worden. De facturatie loopt in alle gevallen door; De volgende feestdagen is De StudieDokter gesloten: Nieuwjaarsdag; tweede paasdag; Koningsdag; Hemelvaartsdag; tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag; In de zomervakantie is De StudieDokter gesloten.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens en geheimhouding
De contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
Persoonsgegevens worden door De StudieDokter zorgvuldig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de noodzakelijke medewerkers van De StudieDokter. Tenzij de contractant hier bezwaar tegen maakt, kunnen de onderwijsgegevens ook inzichtelijk gemaakt worden voor leerkracht, de mentor of vakdocent op de school van de leerling of cursist. De contractant en de leerling of cursist hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens. Door de leerling of cursist in vertrouwen aan De StudieDokter of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling of cursist dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of de contractant, tenzij De StudieDokter dit in het belang van de leerling of cursist acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling of cursist, klasgenoten of andere betrokkenen op het spel staat. Dit ter beoordeling van De StudieDokter.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
7.1 Alle door De StudieDokter geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van De StudieDokter Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van De StudieDokter vermeld wordt, en De StudieDokter uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Contractant is tegenover De StudieDokter aansprakelijk voor alle schade die De StudieDokter lijdt door toedoen van contractant of leerling. De contractant vrijwaart De StudieDokter tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan contractant of leerling toerekenbaar is. Indien De StudieDokter aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit hoofdstuk is geregeld. De beperkingen uit dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van De StudieDokter en/of van (een van) haar medewerkers. De StudieDokter selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. De StudieDokter aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training. De StudieDokter is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens bijles thuis. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging. De StudieDokter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De StudieDokter is uitgegaan van door contractant en/of leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De aansprakelijkheid van De StudieDokter, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel- en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor De StudieDokter is verzekerd. In geval van aansprakelijkheid van De StudieDokter, zijn contractant en leerling gehouden tot overdracht van alle verhaalsrechten en aanspraken die contractant en/of leerling op derden hebben terzake van de schade.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De StudieDokter is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan De StudieDokter. Voor de begeleiding van de leerling of cursist is De StudieDokter grotendeels afhankelijk van de medewerking van de leerling of cursist. Als de leerling of cursist niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is De StudieDokter hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. De StudieDokter biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. De StudieDokter verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket. In gevallen van overmacht kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. De StudieDokter is hiervoor niet aansprakelijk. De StudieDokter is niet aansprakelijk voor de uitvoering van diensten door derden die in het gebouw van De StudieDokter ook aanwezig zijn. Indien De StudieDokter aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Artikel 9: Gedragscode
De leerling of cursist houdt zich aan de afspraken, anders kan er sprake zijn van schorsing. De leerling of cursist kan geschorst worden indien de leerling of cursist zich niet houdt aan de afspraken van De StudieDokter, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de leerling of cursist met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van De StudieDokter. Dit ter beoordeling van De StudieDokter, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de leerling of cursist. In geval van schorsing worden de kosten van de door de leerling of cursist gevolgde begeleiding gedurende de periode van de omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.
De aanleiding voor schorsing van een leerling of cursist zoals omschreven in is immer ter beoordeling van De StudieDokter. De StudieDokter is verplicht om bij schorsing het specifiek benoemd gedrag waarvoor leerling of cursist geschorst is schriftelijk naar contractant te communiceren. Bij schorsing van een leerling of cursist wordt leerling of cursist door De StudieDokter per direct verwijderd uit de vestiging van De StudieDokter. Bij schorsing van een leerling of cursist kan De StudieDokter elke dienst geleverd aan leerling of cursist opschorten voor een periode van maximaal zeven dagen, zonder dat zulks kan leiden tot aanpassing van de overige bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 10: Algemene bepalingen
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. Indien contractant en/of De StudieDokter niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat contractant en/of De StudieDokter in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 11: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
De StudieDokter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst De StudieDokter ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de contractant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de contractant niet langer van De StudieDokter kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is De StudieDokter bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De StudieDokter kan worden gevergd. Onder deze omstandigheden valt uitdrukkelijk het vertonen van wangedrag door leerling of cursist zoals bepaald in artikel 9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De StudieDokter op de contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien De StudieDokter de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien De StudieDokter tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de contractant toerekenbaar is, is De StudieDokter gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de contractant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De StudieDokter gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de contractant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. In geval van liquidatie van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De StudieDokter vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De StudieDokter op de contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Overmacht
De StudieDokter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De StudieDokter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De StudieDokter niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De StudieDokter heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De StudieDokter zijn verbintenis had moeten nakomen. De StudieDokter kan, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel De StudieDokter ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De StudieDokter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Wijzigingen
Deze leveringsvoorwaarden en de tarieven kunnen in de toekomst wijzigen. Het tarief kan tijdens de overeenkomst jaarlijks per 1 januari door De StudieDokter worden aangepast. De StudieDokter verplicht zich deze aanpassing uiterlijk 1 december schriftelijk bekend te maken aan contractant, waarna contractant vóór 1 januari de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de Rechtbank van Middelburg bevoegd. Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.